Vitajte na stránkach našej materskej školy.   
Deti sú najvzácnejšie poklady.

2.trieda
2.trieda
2.trieda
2.trieda
1.trieda
1.trieda
1.trieda
1.trieda
Školský dvor
Školský dvor
Škola

Sme dvojtriedna materská škola sídliaca v Základnej škole Holíčska 50 v Bratislave, ktorá sa pretransformovala z elokovaného pracoviska Materskej školy Holíčska 30, zriadeného k 10.01.2014. Od 01.01.2016 je samostatnou školou. Poskytujeme celodennú výchovu a vzdelávanie deťom spravidla vo veku od 3 do 6, deťom s odloženou školskou dochádzkou, deťom telesne a duševne zdravým.

Zriaďovateľ oboch škôl :Mestská časť Bratislava-Petržalka 

                                           Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava

MŠ je v prevádzke v pracovných dňoch od 7:00 - 17:00 hod. Prevádzka býva prerokovaná rodičmi na rodičovskom stretnutí, radou školy a odsúhlasovaná Miestnym úrad Mestskej časti Bratislava- Petržalka , Kutlíková 17. Počas letných prázdnin je spravidla na dva mesiace prerušená, vo výnimočných prípadoch s ponukou náhradnej materskej školy dva mesiace vopred . V čase vianočných prázdnin je prevádzka materských škôl v MČ Bratislava -Petržalka prerušená , okrem 2 náhradných, do ktorých sa rodičia prihlasujú mesiac vopred na svojich kmeňových školách. Ak bude nahlásených menej ako 10 detí zo všetkých MŠ na toto obdobie, bude prerušená prevádzka vo všetkých MŠ. Ak v určenej náhradnej MŠ počas vianočných prázdnin príde menej ako 10 detí, nahlási poverený zamestnanec na OŠaŠ skutočný stav a prevádzka na daný deň bude prerušená.

Prijímanie na predprimárne vzdelávanie

Deti sa prijímajú, po zohľadnení ich výchovno-vzdelávacích potrieb a ich spoluzodpovednosti za svoje vzdelávanie, k začiatku školského roka a pokiaľ je voľná kapacita materskej školy i v priebehu školského roka.

Priestory 

Objekt materskej školy tvorí samostatný trakt na 1. poschodí ZŠ, ktorý pozostáva z 2 tried s komplexným príslušenstvom, spální, kabinetu, kancelárie, zborovne a hygienických zariadení. Pre potreby materskej školy je vyčlenená časť školskej jedálne pre stravovanie detí a školského dvora s urastenými stromami poskytujúcimi v lete prirodzené tienenie. Táto časť je oplotená a neprístupná pre užívanie verejnosti, vybavená detskými hrovými atrakciami a pieskoviskom.  Materská škola môže využívať aj telocvičňu a ihriská základnej školy. Kto vzdeláva a vychováva 

 V škole pôsobia 4 pedagogickí zamestnanci a 2 prevádzkové asistentky, ktorých zamestnávateľom je Stredisko služieb škole a školským zariadeniam, Bohrova 1, 851 01 Bratislava.

Materskú školu riadi Mgr. Zdenka Žigová, v jej neprítomnosti poverený pedagogický zamestnanec.

Konzultačné hodiny

Riaditeľka:- každý párny pondelok 15:30 - 16:30 * prípadne podľa dohody na t.č. 0911 603 191

Pedagogickí zamestnanci - podľa dohovoru

Kto sa stará o jedlo

Vedúca školskej jedálne : Mgr.Jitka Kochanová

denne č.t.: 0911 999 627,02 638 27 103

Zamestnávateľom je ZŠ Holíčska 50,851 05 Bratislava

Kto zabezpečuje podmienky na výchovu a vzdelávanie

Zriaďovateľom Materskej aj Základnej školy, na ulici - Holíčska 50, je Mestská časť Bratislava-Petržalka                                                                                                                                                      Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava

Zadávanie zákaziek MŠ: zverejňované na internetovej stránke Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka -www.strediskoskole.sk

Podporné projekty " Zvieratká sú naši kamaráti, Športom ku zdraviu a úsmevu, Zdravka a chorka, Od rozprávok k písmenkám, Zoznamovanie detí s prírodou, Ekoway


Rada školy 

/pri MŠ Holíčska 50, Bratislava

Členovia

  • Anna Poiselová - za pedagogických zamestnancov
  • Janka Budayová - za nepedagogických zamestnancov
  • Lucia Hrabková - za rodičov
  • Ing. arch. Jozef Nemec - za zriaďovateľa
  • PhDr.  Ľudmila Farkašovská- za zriaďovateľa